Euroceramika

Onix Mosaico

Adelle

Onix Mosaico to jedna z niewielu fab­ryk spec­jal­izu­jąca się w pro­dukcji mozaiki szk­lanej oraz posi­ada­jąca jed­nocześnie bogatą ofertę mozaiki chińskiej. Mieści się w rejonie Castel­lon, w miejs­cowości Onda w Hiszpanii.

Oferta Onix Mosaico jest bardzo ceniona wśród pro­jek­tan­tów wnętrz. Bogactwo kolekcji oraz sze­roka gama kolorysty­czna to cechy wyróż­ni­a­jące fab­rykę spośród konkurencji. Łat­wość dostęp­ności pro­duktu na pol­skim rynku czyni ją jeszcze atrak­cyjniejszą. Tech­nika mozaiki znanej jeszcze w cza­sach starożyt­nych przeżywa obec­nie ponowny renesans.

Mozaiki naje­fek­town­iej wyglą­dają na dużych płaszczyz­nach, pięknie prezen­tują się na schodach, blat­ach, zaokrą­glonych powierzch­ni­ach. Ide­al­nie kom­ponują się z innymi mate­ri­ałami ceram­icznymi jak również drewnem oraz kamie­niem. Mozaika ma swoje sze­rokie zas­tosowanie m.in.w łaź­ni­ach parowych, na kominkach oraz w saunach.

Strona pro­du­centa

www,onixmosaico,com

Ostatnio w galerii

chevron-atlas-vintage-2-44-5x66-5-low-res.jpg
Profil Facebook