Euroceramika

Undefasa

Damasco

UndefasaKat­a­log online »

Unde­fasa to fab­ryka z rejonu Castel­lón. Ponad czter­dziesto­let­nie doświad­cze­nie, które posi­ada, pozwala jej na ciągły rozwój. Dzięki wysiłkom i zaan­gażowa­niu w innowa­cyjne tech­nolo­gie Unde­fasa cią­gle umac­nia swoją pozy­cję na głównych rynkach europe­js­kich. Wprowadze­nie tech­niki Inkjet oraz udoskon­alanie linii pro­duk­cyjnej pozwala nam na podzi­wianie serii podłóg i ścian w nowoczes­nym i ory­gi­nal­nym wzornictwie.

Strona pro­du­centa

www,undefasa,com

Ostatnio w galerii

chevron-atlas-vintage-2-44-5x66-5-copia-low-res.jpg
Profil Facebook